http://www.hiradio.net/images/action/124_hiradio.html <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13048254\x26blogName\x3d%EF%BC%8B\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://hongkongforever.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://hongkongforever.blogspot.com/\x26vt\x3d5180715694139688309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Thursday, December 31, 1992

七一

參與七一遊行的香港人要明白宣告﹐他們是如何對於蠻不講理的封建家長制和奴婢文化深惡痛絕﹐對於那種種貶損香港人作為本地城市公民﹐以及中國國民地位和權力的言行﹑政策﹐大聲說不。香港人要聲討那些以君臣父子﹑封建孝道﹑朝廷權術等腐敗思想所構築起來的香港政治制度和政治文化。香港從來都是中國現代化的先鋒﹐香港人不會容許香港倒退到君上昏庸﹑宦官弄權﹑貴族專政的封建年代。

羅永生
嶺南大學文化研究系助理教授

Friday, February 01, 1991

why

為什麼已數十年同甘共苦搞革命的人﹐出生入死﹐曾參加過萬里長征﹐曾共過大鍋飯﹐到此時大功告成﹐卻一個個地會變成反動﹐變牛鬼蛇神﹖真正為的是什麼﹐也百思不得其解..

陳君葆
已故港大馮平山圖書館館長